Vietnam Agriculture

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát trực tiếp chỉ đạo thực hiện Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao"

Vietnam Agriculture Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát trực tiếp chỉ đạo thực hiện Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao"