Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo chiêu sinh lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức niên khoá 2014 - 2016