Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2014