Ngày 24 tháng 4 năm 2007 Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2011. Đến dự đại hội có các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp ...
Ngày 24 tháng 4 năm 2007 Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2011. Đến dự đại hội có các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện Đảng uỷ cơ quan Bộ Nông nghiệp Và PTNT và đại diện Đảng uỷ Đảng bộ một số đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam. Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Bộ đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời (tháng 4/2006 - tháng 4/2007), phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ I (2007-2011) của Đảng bộ. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ và chi tiết những kết quả đạt được của Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng uỷ lâm thời và toàn thể đảng viên trong đảng bộ trong thời gian đầu mới được thành lập. Báo cáo cũng chỉ ra được những mặt hạn chế để rút kinh nghiệm nhằm phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ và đại diện Đảng uỷ cơ quan Bộ cùng các báo cáo về hoạt động của Công đoàn, Phụ nữ và đoàn thanh niên. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo của Đảng bộ với 100% số phiếu tán thành. Đại hội đã quyết nghị: Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời (tháng 4/2006- tháng 4/2007), phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ I (2007-2011), báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời, báo cáo thẩm tra tư cách đai biểu và báo cáo kết quả bầu cử ban chấp hành Đảng bộ khoá I nhiệm kỳ 2007-2011. Giao cho Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ khoá I căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành các văn kiện của Đại hội. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Viện khoa học Nông nghiệp Việt nam khoá I và các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội Đảng bộ Viện khoa học Nông nghiệp Việt nam lần thứ I kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trong toàn Viện phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội và xây dựng Viện phát triển lớn mạnh. Đại hội đã bầu cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2007-2011. Danh sách các đồng chí được bầu vào cấp uỷ Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2007 - 2011: 1. Nguyễn Văn Bộ. 2. Vũ Mạnh Hải. 3. Nguyễn Thị Yên Hưng. 4. Lê Huy Hàm. 5. Nguyễn Trí Hoàn. 6. Nguyễn Hưng. 7. Nguyễn Văn Tạo. 8. Nguyễn Văn Viết. 9. Nguyễn Thị Đảm. 10. Nguyễn Xuân Dũng. 11. Trần Danh Sửu.